Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR

 

 1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je :
společnost La Fattoria s.r.o, se sídlem Praha 3, Jeseniova 2770/56, PSČ 130 00 IČ: 27071081, kontaktní údaje lafattoria@lafattoria.cz   telefon +420 267 312 849-51 (dále také Správce)

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • identifikace odběratele (dále také kupujícího), který se registruje jako fyzická osoba/zástupce právnické osoby pro účel objednávky zboží a služeb společnosti La Fattoria s.r.o.,
 • plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 1. Doba uchování osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje

  • na dobu neurčitou
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

Po odvolání souhlasu se společnost La Fattoria s.r.o. zavazuje kontakt vymazat.

Za podmínek stanovených v čl. 15 a násl. GDPR má kupující právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Pokud byste se kupující domníval, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno GDPR, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce nehodlá osobní údaje kupujícího dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny.

 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě,

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuj, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

S těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle kupujícímu novou verzi těchto podmínek jeho e-mailovou adresu, kterou správci poskytl.